Opera Bałtycka

wersja dla słabowidzących

Aktywa trwałe (stan na 31.12.2013)

Aktywa trwałe wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku (wg. bilansu)


środki trwałe:

1. prawo użytkowania gruntów 5.268,82
2. budynki 17.108.564,88
3. obiekty inżynierii lądowej i wodnej 1.570.351,93
4. maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania 226.278,62
5. maszyny i urządzenia chemiczne 31.926,96
6. urządzenia techniczne 3.413.261,22
7. pojazdy mechaniczne 43.353,21
8. narzędzia, przyrządy i wyposażenie 1.443.034,85
  Razem 23.842.040,49


wartości niematerialne i prawne: 51.637,86