Opera Bałtycka

wersja dla słabowidzących

Praca

Montażysta

Nazwa i adres jednostki: Opera Bałtycka w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 15, 80-219 Gdańsk
Stanowisko: Montażysta

1. Wymiar etatu: 1/1 (pełen etat)

2. Niezbędne wymagania od kandydatów

wykształcenie minimum zawodowe

zdolność do pracy na wysokości powyżej 3 metrów

3. Główne zdania wykonywane na tym stanowisku:

montaż i demontaż dekoracji na scenie,
wykonywanie zmian dekoracji podczas prób i przedstawień,
obsługa urządzeń scenicznych m.in. takich jak: wyciągi, sztankiety, podnośniki,
wykonywanie innych prac związanych ze sprawnym przebiegiem prób i przedstawień,
transport i magazynowanie dekoracji.

5.Wybranym kandydatom oferujemy:

pracę w stabilnej Instytucji,
zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
szansę na rozwój oraz pozyskanie nowych umiejętności i doświadczeń.

6.Wymagane dokumenty:

CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia),
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje wykazane w CV
kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji zamieszczone w punkcie 8 niniejszego ogłoszenia.

7. Obowiązek informacyjny wobec kandydata do pracy umieszczany w ogłoszeni  osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie między innymi:

Informujemy,  iż administratorem Państwa danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  udostępnionych Operze Bałtyckiej w Gdańsku  jest Opera Bałtycka w Gdańsku, z siedzibą w Gdańsku (80-219), przy Al. Zwycięstwa 15, adres poczty elektronicznej: sekretariat@operabaltycka.pl

Udostępnione przez Państwa dokumenty będą przetwarzane wyłącznie w celach rekrutacyjnych.

Odbiorcami udostępnionych przez Państwa danych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty związane z funkcjonowaniem Opery Bałtyckiej w Gdańsku na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu ustania celu ich przetwarzania i  zgodnie z wymaganiami wynikającymi z przepisów prawa lub wytycznych branżowych. Po ustaniu celu przetwarzania zostaną informatycznie wykasowane lub fizycznie zlikwidowane w sposób zabezpieczających ich upublicznienie. Udostępnione dane osobowe  nie będą podlegały formie zautomatyzowanego przetwarzania danych.

Jednocześnie informujemy, iż udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, oraz że  posiadają Państwo pełne prawo dostępu do treści swoich danych osobowych (żądania informacji), i prawo do:

  1. wycofania zgody w dowolnym momencie,
  2. żądania kopii danych,
  3. sprostowania danych,
  4. do bycia zapomnianym (usunięcia danych),
  5. ograniczenia przetwarzania,
  6. do przeniesienia danych,
  7. do sprzeciwu,
  8. bycia powiadamianym o sprostowaniu, usunięciu i ograniczeniu przetwarzania.

 

Ponadto informujemy, że mają Państwo prawo do złożenia skargi do organu nadzoru– Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wszelkie uwagi Państwa na temat przetwarzania udostępnionych  nam danych osobowych prosimy kierować do Inspektora Ochrony Danych pocztę elektroniczną na adres iod@operabaltycka.pl

8.Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych:

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz. U. UE.L.2016.119.1) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), oraz Ustawą o Ochronie Danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz.U. 2018 r. poz. 1000),

  • wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Operę Bałtycką w Gdańsku

(z siedzibą przy Al. Zwycięstwa 15, 80-219 Gdańsk), we wszystkich czynnościach przetwarzania dokonywanych dla potrzeb obecnej rekrutacji

  • wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Operę Bałtycką w Gdańsku

(z siedzibą przy Al. Zwycięstwa 15, 80-219 Gdańsk), we wszystkich czynnościach przetwarzania dokonywanych dla potrzeb przyszłych rekrutacji.

 

Podanie danych w zakresie określonym przepisami Kodeksu pracy jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia rekrutacji. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i wymaga Pani/ Pana wyraźnej zgody.

Niniejsza zgoda może być odwołana w każdym czasie – w zakresie każdego z powyższych celów, bądź  każdego z osobna -  bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

..........................................................................

(data i czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę)

 

Zapoznałam się / zapoznałem się z klauzulą informacyjną.

..........................................................................

(data i czytelny podpis)

9. Termin złożenia dokumentów:  31 stycznia 2019 roku do godziny 15:00

Dokumenty należy przekazać na adres rekrutacja@operabaltycka.pl, dostarczyć osobiście lub pocztą tradycyjną (decyduje data wpływu) na adres: Opera Bałtycka w Gdańsku, Al. zwycięstwa 15, 80-219 Gdańsk do dnia 31 stycznia 2019 roku do godziny 15:00.


Pobierz pliki