Opera Bałtycka

wersja dla słabowidzących

Przetargi

RZP/13/2018

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycyny pracy na potrzeby Opery Bałtyckiej w Gdańsku

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

 1. Wykonywanie badań wstępnych kandydatów na pracownika.
 2. Wykonywanie badań okresowych i kontrolnych.
 3. Orzecznictwo lekarskie do celów przewidzianych w kodeksie pracy i w przepisach wydanych na jego podstawie.
 4. Ocena możliwości wykonywania pracy uwzględniająca stan zdrowia i zagrożenia występujące w miejscu pracy.
 5. Monitorowanie stanu zdrowia pracowników zaliczanych do grup szczególnego ryzyka, oraz młodocianych, niepełnosprawnych i kobiet w wieku rozrodczym i ciężarnych.
 6. Prowadzenie analiz stanu zdrowia pracowników a zwłaszcza występowania chorób zawodowych i ich przyczyn oraz wypadków przy pracy.
 7. Udział w posiedzeniach komisji bezpieczeństwa i higieny pracy i komisjach powypadkowych.
 8. Inicjowanie i realizowanie promocji zdrowia oraz działań na rzecz ochrony zdrowia pracowników.
 9. Gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie informacji o ryzyku zawodowym i stanie zdrowia pracowników objętych profilaktyczną opieką medyczną.

Orzeczenia lekarza medycyny pracy Wykonawca wydaje Zamawiającemu w 2 egzemplarzach, tylko w przypadku zaznaczenia tego na skierowaniu pracownika lub kandydata na pracownika.

Wykonywanie badań profilaktycznych oraz wydawanie orzeczeń lekarza medycyny pracy następować będzie w placówkach Wykonawcy w ustalonych godzinach.

Wykonywanie badań profilaktycznych i wizyty lekarskie obcokrajowców będą odbywać się przy udziale obsługi medycznej/lekarzy posługujących się językiem angielskim.

W szczególnych przypadkach Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia usług objętych niniejszym zamówieniem innym podmiotom.

Okres świadczenia usług od dnia 01-01-2019 do dnia 31-12-2020

 

WYNAGRODZENIE

Ustala się wynagrodzenie kosztorysowe stanowiące iloczyn ceny jednostkowej podanej w kosztorysie ofertowym będącym załącznikiem do oferty oraz ilości faktycznie przeprowadzonych świadczeń medycznych.

Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na podstawie faktury Wykonawcy wraz z zestawieniem wykonanych usług wystawionych na koniec danego miesiąc  w terminie 7 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej faktury.

 

SPOSÓB OCENY OFERT

Ustala się następujące kryteria oceny ofert:

 1. Cena ofertowa – 85%
 2. Maksymalny termin wydania orzeczenia lekarskiego wraz z wykonaniem niezbędnych badań – 15%

Sposób przyznawania punktów:

 1. Cena

C=CminCbadx85

Gdzie:

C – ilość punktów oferty badanej w kryterium cena.

Cmin – najniższa cena brutto spośród wszystkich podlegających ocenie ofert.

Cbad – cena brutto oferty badanej.

 

 1. Maksymalny okres na wystawienie orzeczenia lekarskiego z kompletem badań

O=OminObadx15

Gdzie:

O – ilość punktów oferty badanej w kryterium maksymalny okres na wystawienie orzeczenia lekarskiego z kompletem badań.

Omin – najkrótszy maksymalny okres wystawienia orzeczenia lekarskiego spośród wszystkich podlegających ocenie ofert.

Cbad – maksymalny okres wystawienia orzeczenia  oferty badanej


Pobierz pliki