EU
Repertuar Kup bilet

Deklaracja dostępności

Opera Bałtycka w Gdańsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Opery Bałtyckiej w Gdańsku.

 

 • Data publikacji strony internetowej: 2004-07-18.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2017-10-20.

   Status zgodności z ustawą

   Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

    

   Niespełnione wymagania

   • Nie wszystkie filmy posiadają napisy dla osób głuchych.
   • Brak opisów alternatywnych.
   • Bark możliwości skorzystania z czytnika ekranu (dotyczy podstrony z repertuarem).
   • Brak zachowania odpowiedniego kontrastu kolorystycznego pomiędzy elementami treści a tłem (dotyczy tylko niektórych elementów strony).
   • Brak komunikatu informującego o otwarciu nowego okna przeglądarki.

   Powody braku spełaniania wymagań

   • Filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
   • Instytucja jest trakcie prac nad nową wersją strony internetowej, która będzie przygotowana zgodnie z zasadami dostępności cyfrowej (planowany termin opublikowania nowej wersji - początek 2023 roku).

   Przygotowanie deklaracji dostępności

   Oświadczenie sporządzono dnia: 2018-05-18.

   Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

   Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2022-08-25.

   Informacje zwrotne i dane kontaktowe

   W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Aleksandra Piotrowska, aleksandra.piotrowska@operabaltycka.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 514 762 558 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

    

   Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

   Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

    

   Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

   Dostępność architektoniczna

   Adres

   Aleja Zwycięstwa 15
   80-219 Gdańsk
   województwo pomorskie


   Parking

   • Nie mamy wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
   • Parking jest bezpłatny.
   • Parking znajduje się na placu między budynkiem Opery a budynkiem Multikina. Wjazd na parking znajduje się przy ulicy Towarowej, po prawej stronie za budynkiem Opery. Potrzebę skorzystania z parkingu należy zgłosić dzwoniąc na numer 58 763 49 12.

    

   Pies asystujący

   • Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.
   • Pies musi mieć kaganiec. Nie dotyczy psów przewodników.

    

   Wejście do budynku

   • Wejście jest na poziomie gruntu. Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku.
   • Drzwi musisz otworzyć ręcznie.
   • Otwierają się na zewnątrz.
   • Otworzenie drzwi wymaga dużej siły.
   • Drzwi mają wygodną i ergonomiczną klamkę.
   • Drzwi są przeźroczyste i są kontrastowo oznaczone.

    

   Przestrzeń za wejściem

   • Za wejściem głównym jest hol. Na przeciwległej do wejście ścianie znajduje się kasa biletowa. Po stronie lewej wejście do foyer. Prowadzą do niego przeszklone, oznaczone kontrastowo, drzwi, które przed spektaklem są otwarte dla publiczności. W foyer znajduje się oznakowanie tyflograficzne.
   • Ścieżka dotykowa prowadzi do przez foyer na widownię Opery, a także wyzancza droga do szatni i toalety.
   • Pomieszczenie jest dobrze oświetlone.
   • Punkt obsługi znajduje się na wprost wejścia, w odległości około 5 metrów.
   • Punkt obsługi wyposażony jest w pętlę indukcyjną.

    

   Ciągi poziome

   • Pomieszczenia znajdują się na jednej kondygnacji, ale na różnych poziomach.
   • Część korytarzy nie jest dostępna dla osób poruszających się na wózkach.

    

   Schody

   • Schody do szatni i toalet
   • Ciąg schodów składa się z 24 stopni.
   • Stopień ma wysokość 14 centymetrów.
   • Przy schodach znajduje się poręcz wzdłuż całego ciągu.
   • Przed schodami znajdują się dotykowe pasy ostrzegawcze.

    

   Łazienka

   • W budynku jest toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnością.
   • Toaleta udostępniana jest przez bileterów, gdyż znajduje się za drzwiami otwieranymi za pomocą pracowniczej karty magnetycznej.
   • Drzwi otwierają się na zewnątrz.
   • Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku do łazienki.
   • Na ścianach są zamontowane poręcze.
   • Pochwyt jest po prawej stronie ustępu.

    

    

   Dodatkowe informacje

   • Opera dysponuje czterema miejscami na widowni przeznaczonymi dla osób z niepełnosprawnością ruchową (w tym również dla osób poruszających się na wózkach) i miejscami dla ich opiekunów obok.