EU
Repertuar Kup bilet

Rozdział I. Zasady ogólne

 1. Regulamin dotyczy wszystkich osób, które przebywają na terenie Opery Bałtyckiej w Gdańsku zwanej dalej Operą.
 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu w zakresie określonym w rozdziale V mają zastosowanie również do wydarzeń organizowanych przez Operę poza jej siedzibą.
 3. Osoby małoletnie uczestniczą w wydarzeniach na terenie Opery na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi opiekę.
 4. Osoby przebywające na terenie Opery zobowiązane są do zachowania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób, a w szczególności przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu oraz stosowania się do poleceń pracowników Opery, mających na celu zapewnienie im bezpieczeństwa i porządku. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ewentualną sprzeczność poleceń pracowników Opery z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub zasadami współżycia społecznego.
 5. Zastosowanie mają przepisy i zasady z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz  przepisy dotyczące bezpieczeństwa przy organizacji i realizacji widowisk.
 6. Niniejszy Regulamin jest dostępny w wersji papierowej w kasie Opery oraz w wersji elektronicznej do pobrania na stronie www.operabaltycka.pl.
 7. Zasady uczestnictwa w wydarzeniach mogą być uzupełniane lub zmieniane w każdym czasie.

Rozdział II. Uczestnictwo w wydarzeniach

 1. Prawo wstępu na teren wydarzenia organizowanego przez Operę (poza wydarzeniami, na które obowiązuje wstęp wolny) mają osoby posiadające ważny bilet, zaproszenie/wejściówkę lub akredytację wydaną przez Operę.
 2. Bilet upoważnia posiadacza do jednorazowego wejścia na wydarzenie artystyczne.
 3. Dokonanie zakupu Biletu po wcześniejszym zapoznaniu się z Regulaminem jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu i zobowiązaniem do respektowania jego postanowień.
 4. Opera zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia bez wcześniejszego uprzedzenia z ważnych powodów takich jak siła wyższa, nagła choroba wykonawcy, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, energię cieplną, zakłócenia pracy instalacji wodno-kanalizacyjnej.
 5. Opera nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej. Za siłę wyższą uznaje się nagłe, nieprzewidywalne zdarzenie zewnętrzne będące poza kontrolą Opery, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub może być uznane za niemożliwe ze względu na nadzwyczajne okoliczności. Siłę wyższą stanowią w szczególności: kataklizmy jak powódź, pożary, huragan, żałoba narodowa lub lokalna, wprowadzenie stanu epidemii, strajki – w tym strajki pracowników Opery, działania wojenne lub działania organów państwowych  i samorządowych.
 6. Opera w sytuacjach określonych w punktach 4 i 5 rozdziału II nie jest zobowiązana   do zapłaty jakiejkolwiek rekompensaty lub odszkodowania. 
 7. Zabrania się wnoszenia na teren Opery i posiadania broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych lub materiałów stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego.
 8. Zabrania się przebywania na terenie Opery pod wpływem napojów alkoholowych, środków odurzających lub psychotropowych.
 9. Zabrania się wnoszenia i używania podczas wydarzeń wszelkich urządzeń, instrumentów lub innych przedmiotów, które w jakikolwiek sposób mogą zakłócić przebieg wydarzenia lub jego odbiór przez innych uczestników, w tym wskaźników laserowych. 
 10. Opera nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przedmioty pozostawione na jej terenie.
 11. Zabrania się niszczenia lub wynoszenia oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, wyposażenia Opery.
 12. Uczestnik wydarzenia ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za wyrządzone szkody na zasadach ogólnych.
 13. Zakupiony bilet stanowi indywidualną zgodę Opery na wejście na wydarzenie, która to zgoda może być cofnięta w każdej chwili z przyczyn związanych z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa. Opera w szczególności zastrzega sobie prawo do: 
  a) wezwania Uczestnika wydarzenia lub osoby znajdującej się na terenie Opery do zaniechania zakłócania ładu lub porządku publicznego,
  b) zażądania, w przypadku dalszego naruszania zasad uczestnictwa                 w wydarzeniu, aby posiadacz biletu opuścił teren wydarzenia   artystycznego i zastosowania odpowiednich kroków, aby zarządzenie zostało wykonane; dotyczy to w szczególności sytuacji, w których uczestnik zakłóca porządek publiczny, zachowuje się prowokacyjnie, agresywnie lub niezgodnie z niniejszym Regulaminem. Upoważnia to tego Uczestnika do otrzymania jedynie zwrotu ceny biletu, jeżeli zgodę cofnięto przed wejściem na wydarzenie.
 14. Zakazuje się prowadzenia na terenie Opery bez uprzedniej zgody Opery jakiejkolwiek działalności gastronomicznej, handlowej lub innej zarobkowej.
 15. Miejsca nieprzeznaczone dla publiczności to: scena, zaplecze sceny, strefa  produkcji, garderoby artystów, pomieszczenia techniczne. Są one wyróżnione specjalnym oznakowaniem i można w nich przebywać jedynie za zgodą Opery.
 16. W przypadku gdy wydarzenie artystyczne będzie imprezą masową w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 20.03.2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych obowiązywał będzie regulamin imprezy masowej wydany na podstawie art. 6 ust. 3 tej ustawy.

Rozdział III. Postępowanie na wypadek pożaru lub innego zagrożenia

 1. Każdy, kto zauważy na terenie Opery pożar lub inne zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzkiego lub mienia zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym pracowników obsługi Opery. 
 2. Należy podporządkować się instrukcjom pracowników Opery dotyczącym ewakuacji na zewnątrz obiektu, a po przybyciu straży pożarnej poleceniom kierującego działaniami ratowniczo-gaśniczymi.
 3. Ewakuacja ogłaszana jest sygnałem alarmowym, który włącza się bezpośrednio po uruchomieniu alarmu pożarowego.

Rozdział IV. Dokumentacja i promocja wydarzeń

 1. Opera ma prawo do utrwalania przebiegu organizowanych przez siebie wydarzeń płatnych i bezpłatnych przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz jego emisji.
 2. Uczestnik wydarzeń przyjmuje do wiadomości, że udział w wydarzeniach organizowanych przez Operę jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na nieodpłatne fotografowanie i/lub filmowanie jego osoby oraz na rejestrację, transmitowanie i rozpowszechnianie jego wizerunku dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych oraz promocyjnych.

Rozdział V. Monitoring wizyjny

 1. W Operze stosowany jest system monitoringu wizyjnego.
 2. Administratorem danych osobowych pozyskanych z systemu monitoringu jest Opera Bałtycka w Gdańsku, Aleja Zwycięstwa 15, 80 – 219 Gdańsk, e-mail: sekretariat@operabaltycka.pl.
 3. Inspektor ochrony danych jest dostępny pod adresem e-mail: iod@operabaltycka.pl.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie prawnie uzasadnionym interesem jest bezpieczeństwo osób oraz ochrona mienia administratora danych osobowych.
 5. Monitoring obejmuje wejście do opery, hol wejścia i wyjścia, foyer (małe i duże) oraz widownię.
 6. Zapisy z monitoringu będą przechowywane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy, a w przypadku incydentu bezpieczeństwa przez okres niezbędny do zabezpieczenia i przekazania materiału dowodowego organom ścigania wymiaru sprawiedliwości.
 7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej, z wyłączeniem sytuacji wynikających z przepisów prawa.
 8. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo dostępu do danych osobowych, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu.
 9. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.
 10. Odbiorcą danych osobowych mogą być inne podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa oraz inne podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych       (tzw. podmioty przetwarzające).

Regulaminy

Regulamin imprezy masowej_BOF 2024
DOC 48 kB pobierz
Klauzula informacyjna NEWSLETTER
DOCX 17 kB pobierz
Regulamin sprzedaży kart podarunkowych
DOCX 16 kB pobierz
Regulamin korzystania i wypożyczania cyfrowych nadajników i odbiorników UHF
DOCX 162 kB pobierz