EU
Repertuar Kup bilet

Rodo

Informujemy,  iż administratorem Państwa danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  udostępnionych Operze Bałtyckiej w Gdańsku  jest Opera Bałtycka w Gdańsku, z siedzibą w Gdańsku (80-219), przy Al. Zwycięstwa 15, adres poczty elektronicznej: sekretariat@operabaltycka.pl

Udostępnione przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach i zakresie związanym z funkcjonowaniem Opery Bałtyckiej w Gdańsku, opartym na stosownych przepisach prawa.

Odbiorcami udostępnionych przez Państwa danych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty związane z funkcjonowaniem Opery Bałtyckiej w Gdańsku na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu ustania celu ich przetwarzania i  zgodnie z wymaganiami wynikającymi z przepisów prawa lub wytycznych branżowych. Po ustaniu celu przetwarzania zostaną informatycznie wykasowane lub fizycznie zlikwidowane w sposób zabezpieczających ich upublicznienie. Udostępnione dane osobowe  nie będą podlegały formie zautomatyzowanego przetwarzania danych.


Jednocześnie informujemy, iż udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, oraz że  posiadają Państwo pełne prawo dostępu do treści swoich danych osobowych (żądania informacji), i prawo do:

wycofania zgody w dowolnym momencie,
żądania kopii danych,
sprostowania danych,
do bycia zapomnianym (usunięcia danych),
ograniczenia przetwarzania,
do przeniesienia danych,
do sprzeciwu,
bycia powiadamianym o sprostowaniu, usunięciu i ograniczeniu przetwarzania.
 
Ponadto informujemy, że mają Państwo prawo do złożenia skargi do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wszelkie uwagi Państwa na temat przetwarzania udostępnionych  nam danych osobowych prosimy kierować do Inspektora Ochrony Danych pocztę elektroniczną na adres iod@operabaltycka.pl


KLAUZULA INFORMACYJNA – MONITORING WIZYJNY
W OPERZE BAŁTYCKIEJ W GDAŃSKU

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U.UE.L.119 z 4.05.2016) – dalej RODO – informuje się, że:

1. Administratorem danych osobowych pozyskanych z systemu monitoringu jest Opera Bałtycka w Gdańsku, Aleja Zwycięstwa 15, 80 – 219 Gdańsk, e-mail: sekretariat@operabaltycka.pl;

2. Dane kontaktowe z Inspektorem ochrony danych e-mail: iod@operabaltycka.pl;

3. Dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony osób i mienia na podstawie art. 6 ust 1 lit. e) RODO, art. 22² § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy oraz art. 60a ustawy z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie województwa;

4. Monitoring wizyjny obejmuje swoim zasięgiem miejsca: obszar zewnętrzny budynku, patio, foyer, wejścia do budynku, wjazdy, parking, sale prób, scena, widownia, wybrane wewnętrzne ciągi komunikacyjne, kawiarnia/restauracja.

5. O stosowanym monitoringu wizyjnym informują umieszczone na terenie placówki znaki graficzne (piktogramy);

6. Kamery monitoringu nagrywają obraz w sposób ciągły, zapisy z monitoringu przechowywane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator danych powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania;

7. Zarejestrowane dane osobowe mogą zostać udostępnianie organom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa, dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;

8. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych w systemie monitoringu wizyjnego są upoważnieni pracownicy Administratora;

9. Osoba, której dane dotyczą (lub jego opiekun prawny) posiada prawo dostępu do treści swoich danych, ich usunięcia, wniesienia sprzeciwu oraz ograniczenia ich przetwarzania – w granicach określonych w przepisach prawa;

10. Osoba, której dane dotyczą (lub jego opiekun prawny) ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie tych danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

11. Osoby przebywające w obiekcie i na terenie obiektu dobrowolnie przekazują Administratorowi swoje dane osobowe. Niepodanie danych jest równoznaczne z rezygnacją z wejścia do obiektu i na teren obiektu, który został objęty systemem monitoringu wizyjnego.
 

Inspektor Ochrony Danych
Mateusz Gigiewicz
adres mailowy: iod@operabaltycka.pl